TRV 2015, nr. 1 van 15 februari 2015

p. 3
Marijke Roelants - Editoriaal : KMO-financiering in Vlaanderen : een blik op het veld

p. 5
Anne Tilleux en Christophe Verstappen - De ontbinding en vereffening in één akte. Licht aan het einde van de tunnel ?

p. 14
Joris De Wolf - Standpunt : Onderling overleg in de transparantiewetgeving :wie moet wat melden ?


Rechtspraak

p. 26
Hof van Justitie van de Europese Unie, 9 oktober 2014
Europese Unie - Richtlijn 2008/7/EG (Kapitaalbelastingrichtlijn) - indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal - belasting op de omzetting van effecten aan toonder in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten - onverenigbaar (met noot - Filip Debelva en Joke De Bruycker : “Het Hof van Justitie acht heffing op de omzetting van effecten aan toonder strijdig met Europees recht”)

p. 34
Hof van Cassatie, 17 oktober 2014
1. Verjaring - oprichtersaansprakelijkheid  - 2. verjaring - vertrekpunt - voortdurende fout (met noot - Dirk Van Gerven : “Beslommeringen omtrent  verjaring”)

p. 36
Hof van Cassatie, 2 juni 2014
Verjaring - stuiting (met noot)

p. 37
Hof van Cassatie, 21 februari 2014
Transparantie - kennisgeving - akkoord van onderling overleg - sanctie - schorsing rechten - onontvankelijkheid (met noot - Joris De Wolf : “Onderling overleg in de transparantiewetgeving : vordering tot opschorting laattijdig door individuele kennisgeving van één partij”)

p. 41
Gerechtshof te Amsterdam, 29 juli 2014
1. Wet financieel toezicht - art. 5:58 - misleidende informatie - onrechtmatige daad - 2. Wet financieel toezicht - art. 5:59 - koersgevoelige informatie - uitstel bekendmaking - cumulatieve voorwaarden - rechtmatig belang - misleiding mogelijk - informatie verstrekt in dezelfde periode - geen recht op uitstel bekendmaking (met noot - Sarah De Geyter : “Een nieuwe stap in de richting van schadevergoeding voor de Fortis-beleggers ?”)


‘t Amendement

p. 79
Frank Hellemans - Enkel de CVBA heeft nood aan een volwaardige, bij wet ingestelde algemene vergadering