TRV-RPS nr. 2023/3 van 15 mei 2023

p. 153
Dirk Deschrijver - Editoriaal : Over de nieuwe buitengewone en tijdelijke energieheffingen

p. 155
Marleen Och - Book Review : A review of the Cambridge Handbook on Shareholder Engagement and Voting

Rechtspraak

p. 160
Hof van Cassatie, 16 september 2022
1. Beslissing alvorens recht te doen (art. 19, derde lid Ger.W.) - onderzoeksmaatregel - voorlopige maatregel - eindbeslissing - geen onmiddellijk hoger beroep (art. 1050, tweede lid Ger.W.) - betwisting en debat partijen - 2./3. Beslissing alvorens recht te doen (art. 19, derde lid Ger.W.) - geen onmiddellijk hoger beroep (art. 1050, tweede lid Ger.W.) - ongeacht aard van betwisting - ongeacht feitelijke vaststellingen (Driek Deferme en Michiel Verhulst : “‘Beslissing alvorens recht te doen’ is beslissing alvorens recht te doen”)

p. 168
Ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Gent), zetelend zoals in kort geding, 5 oktober 2022
Afstand van rechtsvordering (art. 821 Ger.W.) - uitsluiting - deskundigenonderzoek - ongunstige waardebepaling aandelen - eindbeslissing (Driek Deferme en Michiel Verhulst : “Geen afstand van rechtsvordering mogelijk na eindbeslissing over uitsluiting”)

p. 176
Hof van Cassatie, 2 september 2022
BVBA - aandelenoverdracht - niet-volgestorte aandelen - art. 250 W.Venn. - overdrager gehouden tot volstorting ten belope van vennootschapsschulden ontstaan voor de inschrijving aandelenregister - geen algehele bevrijding (Anneleen Steeno : “Overdracht van niet-volgestorte aandelen in de BVBA : het Hof van Cassatie bevestigt zijn arrest van 9 oktober 2020 en de keuze voor partiële gehoudenheid van de overdrager”)

p. 178
Cour de cassation, 10 juin 2022
Naamloze vennootschap - beslag op aandelen - kapitaalverhoging - afstand van voorkeurrecht - pauliaans bedrog - normale handeling - abnormale handeling (Charles-Edouard Lambert : “La fraude paulienne dans les actes normaux et anormaux en droit des sociétés”)

p. 196
Cour d’appel de Bruxelles, 7 avril 2022
1. Faillissement - beroepsverbod - ernstige en zware fout - 2. Faillissement - beroepsverbod - sanctie van strafrechtelijke aard - geestelijke gezondheid - rechtvaardigingsgrond (Yannick Alsteens : “La faute interdite : développements jurisprudentiels en matière d’interdiction professionnelle”)

L'Amendement

p. 204
Michèle Grégoire - “De l’importance de la période de latence”